آیین نامه مقررات آموزشی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)


شرايط ورود :
ماده 1 :
شرايط ورود به دوره هاي كارداني، كارشناسي ( پيوسته وناپيوسته)،كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري عمومي پزشكي ، داروسازي ، دندانپزشكي و دامپزشكي اعم از دوره هاي روزانه وشبانه به شرح زير است :
1- مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي .
2- داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه از داخل يا خارج كشور مورد تأييد وزارت آموزش وپرورش (با توجه به نظام جديد آموزش متوسطه ) يا برابر آن براي آموزش هاي حوزوي (مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) و يا داشتن گواهينامه دوره كارداني براي ورود به دوره كارشناسي ناپيوسته كه بر حسب مورد به تاييد وزرات علوم تحقيقات و فناوري يا وزرات بهداشت درمان وآموزش پزشكي رسيده باشد .
3- پذيرفته شدن در آزمون ورودي.
4- سپردن تعهد خدمت براساس ضوابط و قوانين آموزش رايگان يا پرداخت شهريه مطابق تعرفه ومقرراتي كه از طريق مراجع ذيربط صادر مي شود .


نام نويسي :

ماده 2:
پذيرفته شدگان آزمون ورودي موظفند در مهلت هايي كه توسط دانشگاه اعلام مي شود براي نام نويسي و انتخاب واحد مراجعه نمايند. عدم مراجعه براي نام نويسي در نخستين نيمسال تحصيلي پس از اعلام نتايج آزمون انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد .
ماده 3:
دانشجو موظف است در هر نيمسال در زماني كه دانشگاه اعلام مي كند براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي بدون اطلاع و عذر موجه در يك نيمسال تحصيلي به منزله انصراف از تحصيل است . در صورت تأ خير يا عذر موجه حق انتخاب واحد و ادامه تحصيل را درآن نيمسال ندارد. ولي آن نيمسال جزء مدت مجاز تحصيل وي محسوب مي شود.
تبصره :
دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خود داري از نام نويسي با دلايل مستند به طور مكتوب در اولين ماه بعد از آغاز هر نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه اطلاع دهد .
منع تحصيل همزمان :
ماده 4:
دانشجو در يك زمان حق نام نويسي و ادامه تحصيل در بيش از يك رشته و در هر رشته بيش از يك گرايش در يك يا چند دانشگاه را نخواهد داشت و در صورت تخلف از ادامه تحصيل در يكي از رشته هاي انتخاب به تشخيص كميسيون مركزي موارد خاص وزرات متبوع ، محروم و سوابق تحصيلي وي باطل اعلام مي شود . دانشجو در اين حال موظف است كليه هزينه هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه هاي تعيين شده به دانشگاه ذيربط بپردازد.