شرایط ورود متقاضیان و نام نویسی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)


واحد درسي :
ماده 5
آموزش در تمام دانشگاههاي كشور مبتني بر نظام واحدي است. در نظام واحدي ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس به همان درس محدود است. هر واحد درسي مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به صورت نظري 16 ساعت عملي (آزمايشگاهي ) 32 ساعت كارگاهي (يا عمليات ميداني) 48 ساعت كارآموزي و كارورزي (يا كار در عرصه ) 64 ساعت در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي شود . در مورد رشته هايي كه داراي پروژه هستند مدت اجراي پروژه متناسب با واحد آن توسط استاد مربوطه تعيين مي شود .


سال تحصيلي :
ماده 6
هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي ودر صورت لزوم يك دوره تابستاني است و هر نيمسال تحصيلي شامل 16 هفته و هر دوره تابستاني شامل 6 هفته، آموزش است .
تبصره :
مدت امتحانات پاياني نيمسال يا پايان دوره تابستان جزء مدت آموزش محسوب نمي شود .

واحد هاي درسي ، طول مدت تحصيل وتعداد واحد ها


ماده 11
هر دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي حداقل 12 وحداكثر 20 واحد درسي را انتخاب نمايند .
تبصره 1 :
در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است .
تبصره 2 :
در صورتي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها يك درس باقيمانده داشته باشد، با نظر دانشگاه وتأييد استاد مربوط مي تواند امتحان آن درس را در طول نيمسال از طريق معرفي به استاد بگذراند .
تبصره 3 :
اگر دانشجويي در يك نيمسال ميانگين كل نمراتش حداقل 17 باشد مي تواند با نظر دانشگاه در نيمسال بعد حداكثر تا 24 واحد درسي را انتخاب كند .
تبصره 4 :
در مواردي كه براي فراغت ازتحصيل حداكثر 24 واحد باقي مانده باشد حتي اگر دانشجو مشروط باشد با نظر دانشگاه مي تواند تمامي واحد هاي باقي مانده را در يك نيمسال انتخاب كند .
تبصره 5 :
تعداد واحد هاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر 6 واحد درسي است .


طول دوره :
ماده 13
حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته 6 سال و دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته 3 سال است در صورتي كه دانشجو نتواند واحد هاي دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصيلي با موفقيت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج مي شود .

فصل چهارم :حضور وغياب


حضور در جلسات درس
ماده 14
حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نبايد از سه شانزدهم مجموع ساعات آن درس تجاوز كند . در غير اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود .
غيبت درامتحان :
ماده 15
غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است وغيبت موجه در امتحان موجب حذف آن درس مي گردد.
ماده 16
تشخيص موجه بودن غيبت در جلسات درس ودر امتحان به عهده شوراي آموزشي دانشگاه يا كميته منتخب آن شورا است .

فصل پنجم : حذف واضافه


ماده 17
دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي فقط در مهلتي، كمتر از دو هفته پس از شروع نيمسال تحصيلي، حداكثر دو درس ديگر انتخاب يا دو درس انتخابي خود را حذف كند و يا دو درس انتخابي خود را با دو درس ديگر جابجا كند. مشروط بر آنكه تعداد واحدهاي انتخابي وي از حد مقرر تجاوزنكند .
تذكر :
به دانشجوياني كه در مهلت حذف واضافه بخشي يا تمام واحد هاي انتخابي خود را حذف نمايند فقط شهريه متغير واحدهاي حذف شده مسترد خواهد شد ودر صورت حذف واحد ها پس از مهلت مقرر حذف و اضافه شهريه متغير نيز برگشت داده نخواهد شد .
ماده 18


حذف اضطراري :
در صورت اضطرار، دانشجو مي تواند تا 5 هفته مانده به پايان نيمسال تحصيلي، فقط يكي از درسهاي نظري خود را با تأييد گروه آموزشي مربوط حذف كند مشروط براينكه اولاً غيبت دانشجو درآن درس بيش از سه شانزدهم مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانياً تعداد واحد هاي باقيمانده وي از 12 واحد كمتر نشود.
تذكر :
به دانشجوياني كه بصورت اضطراري تنها يكي از درسهاي نظري خود را حذف نمايند هيچگونه شهريه اي اعم از ثابت و متغير مسترد نخواهد شد .
ماده 19
حذف كليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد. در اين صورت نيمسال مزبور جزء حداكثر مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد .
تذكر :
درصورت حذف نيمسال هيچگونه شهريه اعم از ثابت يا متغير مسترد نخواهد شد .

تذكر :
دانشجو در نيمسالي كه از مرخصي استفاده مي نمايد موظف است شهريه ثابت آن نيمسال را بپردازد .

 

انصراف از تحصيل :
ماده 35
ترك تحصيل بدون اجازه دانشگاه محل تحصيل انصراف از تحصيل محسوب مي شود و دانشجوي منصرف از تحصيل حق ادامه تحصيل ندارد.
تبصره :
در موارد استثنايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند بايد دلايل آن را حداقل يك ماه قبل از پايان همان نيمسال به دانشگاه ارائه دهد . در صورت تأييد موجه بودن ترك تحصيل توسط دانشگاه آن نيمسال جزء مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي شود .
ماده 36
دانشجويي كه بخواهد از تحصيل منصرف شود بايد درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد. اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار در فاصله يك ماه از تاريخ درخواست تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد. پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصيل در آن دوره را ندارد.
تبصره 1 :
دانشجوي منصرف از تحصيل موظف است به كليه تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است عمل كند .
تبصره 2 :
تحصيل مجدد دانشجوي منصرف از تحصيل موكول به شركت و قبولي در آزمون سراسري براساس ضوابط مربوط است .
تذكر :
در صورتي كه دانشجويی از تحصيل منصرف شود موظف است علاوه بر تسويه حساب كليه نيمسال هاي تحصيلي كه مشغول به تحصيل آن بوده است، هزينه انصراف معادل شهريه ثابت و متغير يك نيمسال رابپردازد .

پذيرش واحد هاي درسي:

ماده 63
معادل سازي و پذيرش دروسي كه قبول شدگان آزمون سراسري قبلاً در دانشگاه ها با ديگر مقاطع تحصيلي گذرانده اند با رعايت شرايطي به شرح زير مجاز است .
1- دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد باشد .
2- دانشگاه قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد تأييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري يا وزرات بهداشت درمان وآموزش پزشكي باشد .
3- تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي باشد .
4- محتواي آموزشي دروس گذرانده دانشجو با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي اشتراك محتوايي داشته و نمره هر يك از دروس از 12 كمتر نباشد .
تبصره 1 :
معادل سازي و پذيرفتن دروس توسط گروه هاي آموزشي ذيربط در دانشگاه پذيرنده انجام مي شود .
تبصره 2 :
نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمي شود ولي در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب خواهد شد .
تبصره 3 :
به ازاي هر 20 واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو يك نيمسال تحصيل از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي كاسته مي شود .
فراغت از تحصيل :
ماده 64
دانشجويي كه كليه واحد هاي درسي يكي از دوره هاي كارداني، كارشناسي ناپيوسته وكارشناسي پيوسته را طبق برنامه مصوب وبراساس مقررات اين آيين نامه با موفقيت گذرانده باشد فارغ التحصيل آن دوره شناخته مي شود .
تبصره :
تاريخ فراغت از تحصيل روزي است كه آخرين نمره درسي دانشجو توسط استاد به آموزش دانشكده يا دانشگاه تحويل مي شود .


مدارك مورد نياز براي فراغت از تحصيل :
دانشجوی گرامی :
به منظور تسریع در صدور گواهی فراغت از تحصیل، خواهشمند است نسبت به انجام موارد 1 و2( بلافاصله بعد از شروع تحصیل) و موارد 3 الی 6 (به محض اتمام واحدهای درسی دوره) اقدام نمایید. بدیهی است در صورت عدم توجه و پیگیری و یا نقص مدارک ذیل، مسئولیت پیامدهای ناشی از تاخیر در انجام مراحل فراغت از تحصیل به عهده دانشجو می باشد.
1 ) درخواست تاییدیه دیپلم متوسطه نظام قدیم یا دوره پیش دانشگاهی از اداره کل آموزش و پرورش محل اخذ مدارک فوق به نشانی دقیق پستی موسسه و ارایه رسید آن به اداره خدمات آموزشی موسسه جهت درج در پرونده تحصیلی. ضمناً پیگیری وصول تاییدیه دیپلم به عهده دانشجو است.
2 ) پیگیری وصول مدارک تحصیلی و ریز نمرات تایید شده (مربوط به دانشجویان انتقالی)
3 ) درخواست کارنامه کلی تحصیلی از آموزش دانشكده مربوط.
4 ) دریافت فرمهای تطبیق واحد از آموزش دانشكده مربوط.
5 ) بررسی کارنامه تحصیلی و تکمیل فرم تطبیق واحد توسط دانشجو و سپس تایید فرم تطبیق واحد و کارنامه تحصیلی توسط مدیر محترم گروه آزمایشی.
6 ) ارایه مدارک ذیل به اداره دانش آموختگان:
الف) اصل مدارک دوره پیش دانشگاهی و دیپلم سه ساله نظام جدید، یا اصل مدرک دیپلم نظام قدیم.
ب) چهار قطعه عکس جدید در ابعاد 4*3 تمام رخ و پشت نویسی شده (فقط نام ونام خانوادگی ، عنوان رشته و شماره دانشجویی نوشته شود).
ج) اصل برگ تسویه حساب با قسمتهای مختلف موسسه.
د) اصل برگ تسویه حساب با کتابخانه ها و سازمانهای خارج از موسسه (در صورت دریافت معرفی نامه)
ه) اصل کارت دانشجویی.


تذکرات مهم :
· نظر به اینکه دانش آموختگان ذکوری که در مدت تحصیل از معافیت تحصیلی استفاده نموده اند، جهت معرفی به حوزه نظام وظیفه از تاریخ فارغ التحصیلی تا حداکثر 6 ماه فرصت دارند، لذا این دانشجویان موظفند بلافاصله پس از اتمام واحدهای مصوب نسبت به تسویه حساب اقدام نمایند، در غیر اینصورت با غیبت در خدمت نظام وظیفه مواجه خواهند شد.
· سوابق تحصیلی دانش آموختگان پس از دریافت اصل گواهی موقت پایان تحصیل پس از یک ماه به اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می گردد و قبل از آن هیچگونه مدرک و یا ریز نمراتی توسط وزارت مذکور قابل تایید نخواهد بود.
· دانش آموختگان مشمول پس از اتمام خدمت می توانند با ارایه اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم و یا گواهی اتمام خدمت، اصل و تصویر مدرک دیپلم نظام قدیم و یا پیش دانشگاهی و چهار قطعه عکس جدید، جهت صدور اصل گواهی موقت پایان تحصیلی اقدام نمایند.