نمایندگی استان آذربایجان شرقی

نماینده: آقای یحیی ستوده

آدرس نمایندگی: تبریز، چهارراه آبرسان، ساختمان ١١٠، طبقه اول، واحد چهار

شماره‌ تماس: ٠۴١٣٣٣۴٢۴۴٣ – ٠۴١٣٣٣۴٠١٣۶

کدپستی: ۵١۶۵۶٩۵٣٧6