نمایندگی استان لرستان

نماینده: آقای رضا احمدی صدر

آدرس نمایندگی: استان لرستان - شهر بروجرد، خیابان مدرس، روبه‌روی آموزش و پرورش منطقه، نبش کوچه شهید بهشتی

شماره تماس: 0664250296

کدپستی: 6915819749