مجوز دوره‌های آمادگی کنکور
مجوز ارائه خدمات آموزشی
مجوز موسسات آموزش عالی آزاد
مجوز نشر دیجیتال
مجوز نشر

مجوزهای اعزام:

مجوز اعزام دانشجو به دانشگاه MIREA  مسکو
مجوز اعزام دانشجو به دانشگاه‌های خارج از کشور
قرارداد اعزام دانشجو به دانشگاه‌ رودن
قرارداد اعزام دانشجو به دانشگاه‌ سچنوا
قرارداد اعزام دانشجو به دانشگاه‌های روسیه
مجوز انتشارات روسیه

مجوزهای تاسیس آموزشگاه های آموزشی غیردولتی:

پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه‌ای
مجوز عضویت در شورای هماهنگی موسسان (آموزش و پرورش)